slot icoon voor inloggen   Telefoon icoon   E-mail icoon  Telefoon icoon

Fair use policy DotVoIP

DotVoIP is bedoeld voor normaal, eigen gebruik door de klant, waarbij er een fair use policy geldt van 500 minuten per gebruiker per maand. 

Bedrijfsmatig gebruik van de dienst is alleen toegestaan in overeenstemming met reguliere bedrijfsactiviteiten. Gebruik door bedrijven van wie de bedrijfsuitoefening is gericht op telefonische dienstverlening aan derden, waaronder belhuizen of callcenters, is niet toegestaan. Het is dus ook niet toegestaan derden meer dan incidenteel of tegen betaling gebruik te laten maken van de dienst of de dienst op enige andere wijze te wederverkopen.

Als er sprake is van belgedrag dat naar objectieve omstandigheden moet worden aangemerkt als onredelijk gebruik, buitensporig gebruik of misbruik, kan DotVoIP extra kosten in rekening brengen en/of de dienstverlening (gedeeltelijk) buiten gebruik stellen of de overeenkomst eenzijdig beëindigen. Uiteraard blijven de gemaakte belkosten verschuldigd. Van misbruik is in ieder geval sprake indien (de gevolgen van) het gebruik van de dienst redelijkerwijs niet kan worden aangemerkt als normaal, eigen gebruik of wanneer dat gebruik in strijd is met de wet of met de maatschappelijke zorgvuldigheidsnormen. Wanneer grote aantal korte gesprekken, al dan niet gelijktijdig, plaatsvinden of in elk ander geval als het gebruik het gevolg heeft dat het netwerk of systemen van DotVoIP of derden daarvan hinder ondervinden, is er eveneens sprake van misbruik. DotVoIP kan maatregelen nemen ter beperking of voorkoming van (mogelijk) misbruik. 

Website laten maken door Dotsimpel